S nami je nakupovanie jednoduchšie.

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky internetového obchodu AZM s.r.o. e-shop

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti AZM s.r.o. na stránke www.azm.sk. Podmienky vymedzuju a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (odberateľa, zákazníka).

Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu na stránke www.azm.sk je spoločnoť AZM s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, prevádzka : Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO : 5816023, DRČ : 2020283936, IČ DPH : SK2020283936, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel Sro, vložka č.: 24501/B.

 

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vytvorením a zaslaním objednávky prostredníctvom www.azm.sk/e-shop potvrdzuje, že si prečítal a akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, ktoré predávajúci zverejnil na vyššie uvedenej stránke. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a tieto sú pre obe strany záväzné.

Odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej potvrdením zo strany predávajúceho vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

Objednávka

Vystavením a zaslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu tak, ako je uverejnená v internetovom obchode vrátane prípadných nákladov na poštovné a balné. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar objednaný kupujúcim a to spôsobom aký si kupujúci zvolil pri vytváraní objednávky.

Ceny

Ceny uvedené v rámci e-shopu AZM s.r.o. sú platné výlučne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Všetky ceny sú uvedené v € vrátane DPH vo výške 20% a sú konečné. Cena neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani iné náklady, pokiaľ nie je v popise výrobku uvedené inak.

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže stornovať objednávku bez poplatku do 48 hodín od doručenia potvrdenia o jej prijatí predávajúcim. Toto potvrdenie obdrží kupujúci automaticky niekoľko minút po odoslaní objednávky e-mailom na e-mailovú adresu odosielateľa objednávky. O stornovanie objednávky môže kupujúci požiadať e-mailom alebo telefonicky. Pri stornovaní je potrebné uviesť presné číslo objednávky, alebo číslo dodacieho listu za potvrdzujúceho e-mailu. Stornovanie objednávky po uvedenom termíne je možné iba po dohode s dodávateľom. Predávajúci si môže uplatniť právo na úhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti so stornovaním objednávky po termíne 48 hodín od potvrdenia, najmä v prípade, ak sa jedná o tovar, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať a/alebo v prípade, že v súvislosti s obstaraním tovaru boli preukázateľne vynaložené dodatočné náklady.

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch :

· bez udania dôvodu

· ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva

· ak s významným spôsobom zmenila cena tovaru

V prípade, ak takáto situácia nastane, predávajúci je povinný kontaktovať kupujúceho a dohodnúť ďalší postup pri vybavovaní objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená poštovou poukážkou alebo prevodom na účet v najbližšom možnom termíne.

 

Platba za objednaný tovar

 Kupujúci v rámci Slovenskej republiky môže použiť nasledovné spôsoby platby :

· dobierka Slovenskej pošty, peniaze za tovar zaplatíte poštovému doručovateľovi alebo na pošte pri prevzatí zásielky

· dobierka kuriérskej služby, peniaze za tovar zaplatíte kuriérovi pri prevzatí zásielky

· bankový prevod, za tovar zaplatíte vopred prevodom na účet :

1572863551 / 0200 vedený vo VÚB a.s., Bratislava

Variabilný symbol : číslo objednávky

· platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na predajnom mieste

· platba cez platobný portál vybranej banky (VUB, Slovenská sporiteľňa, Tatra Banka)

 Kupujúci z Českej republiky musia použiť platbu na dobierku pri prevzatí tovaru.

 Dodanie tovaru

 V prípade, ak objednaný tovar je v požadovanom množstve na sklade, vybavujeme objednávku a expedujeme objednaný tovar v pracovných dňoch do 48 hodín od obdržania objednávky.

 Zákazník má možnosť si vybrať z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru :

· Balíkovou službou Slovenskej pošty po pripísaní sumy z daňového dokladu na účet predávajúceho

· Na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, dodacia lehota je závislá od kapacitných možností Slovenskej pošty a jej pobočiek. Priemerný termín dodania je 14 dní.

· Na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby, dodacia lehota je najviac 72 hodín od termínu potvrdenia o expedícii tovaru.

· Vyzdvihnutie tovaru osobne na predajných miestach (Bratislava, Hronská Dúbrava) a úhrada v hotovosti.

 Poplatky za balenie a doručenie tovaru

 V prípade, ak hodnota objednávky vrátane DPH presiahne 120,00 €, doručí predávajúci kupujúcemu tovar bezplatne prostredníctvom Slovenskej pošty. K hodnote objednávky nebudú pripočítané žiadne náklady na balné a poštovné. Pokiaľ si kupujúci zvolí doručenie prostredníctvom kuriérskej služby, budú náklady za doručenie vypočítané individiálne a oznámené kupujúcemu vopred.

 V prípade, ak hodnota objednávky vrátane DPH nedosiahne 120,00 €, budú k hodnote objednávky účtované prepravné náklady vo výške 3,50 € pri dodaní prostredníctvom Slovenskej pošty.
Pri nákupe nad 20€ poštovné neúčtujeme.

Pri dodaní prostredníctvom kuriérskej služby budú účtované poplatky podľa hmotnosti zásielky :

· do 10 kg vo výške 9,00 €

· nad 10 kg vo výške 13,00 €


Doprava zásielky kupujúcim v Českej republike bude dohodnutá individuálne. Pri všetkých objednávkach do Českej republiky bude k cene tovaru účtovaný manipulačný poplatok vo výške 9,00 EUR.

Nevyzdvihnutie zásielky

Pokiaľ si kupujúci objedná tovar s formou dodávky na dobierku, predávajúci tovar dodá a kupujúci si zásielku neprevezme, je predávajúci oprávnený účtovať a fakturovať storno poplatok vo výške 6,64 €.

 Prevádzkovateľ sa zaväzuje

 · Dodať objednaný druh tovaru podľa objednávky kupujúceho v určenej cene

· Zabaliť zásielku a odoslať ju podľa pokynov kupujúceho na adresu určenú kupujúcim v objednávke

· Zabezpečiť expedíciu a doručenie zásielky včas a s náležitou odbornou starostlivosťou

· V prípade, ak nie je možné zásielku doručiť, informovať o tejto skutočnosti kupujúceho a dohodnúť ďalší postup

· Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov, neposkytovať osobné údaje tretím osobám ani ich inak komerčne nevyužívať

· Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky

 Kupujúci sa zaväzuje

  • Vyznačiť v objednávke presný druh a množstvo požadovaného tovaru
  • vyznačiť presnú a kompletnú adresu miesta doručenia
  • uviesť v objednávke svoje meno, adresu a telefonický kontakt
  • zaplatiť za zásielku cenu podľa daňového dokladu

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho je potrebné dodržať nasledujúce podmienky :

· Kupujúci musí kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy, pričom uvedie číslo objednávky, číslo daňového dokladu a dátum nákupu. Zároveň oznámi číslo účtu alebo presnú adresu pre vrátenie peňazí

· Tovar musíte vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale

· Tovar nesmie byť použitý

· Tovar musí byť nepoškodený

· Tovar musí byť kompletný vrátane príslušenstva

· Súčasťou zásielky bude doklad o kúpe

· Tovar zašlete doporučene a s poistením (nie na dobierku), nakoľko neručíme za jeho prípadné poškodenie počas prepravy späť

· Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok bude čiastka za tovar vrátená poštovou poukážkou alebo prevodom na účet, najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru na sklad predávajúceho. Do vrátenej sumy sa nepočíta cena poštovného, pokiaľ bola kupujúcemu účtovaná.

· V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť,

Reklamácie

Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu.

Záručná doba je štandardne 24 mesiacov. Pri uplatnení záruky bude kupujúci kontaktovať predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (web stránky) ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany. Ostatné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 

späť
Copyright © 2020 AZM s.r.o..